Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu

“Czas jest nam dany do czynienia dobrze”

Bł. Maria Angela Truszkowska, założycielka Zgromadzenia Sióstr Felicjanek

znaki_strona_www

Zawarcie umowy o dofinansowywanie zadania publicznego pod nazwą „Przebudowa budynku nr 1, w zakresie dostosowania do przepisów przeciwpożarowych, Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
w Iwoniczu, ul. Długa 1”

W dniu 18 kwietnia 2023 r. podpisana została umowa pomiędzy KANCELARIĄ PREZESA RADY MINISTRÓW
a Zgromadzeniem Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo (Siostry Felicjanki) na dofinansowanie przebudowy
budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci.
Wartość projektu wynosi 784 657,74 zł – z REZERWY OGÓLNEJ BUDŻETU PAŃSTWA dofinansowano kwotę 624 966,36 zł a pozostałe środki 159 691,38 zł pokryło Zgromadzenie Sióstr Felicjanek.

Realizacja projektu pozwoliła na pełne dostosowanie budynku i jego otoczenia do wymogów ochrony przeciwpożarowej. Zapewniła bezpieczeństwo niepełnosprawnym mieszkańcom przebywającym w tym domu.

Dofinansowanie dotyczyło ZADANIA PUBLICZNEGO O KTÓRYM MOWA W ART.18 UST.4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
(DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.)

Informacja z dnia 16.03.2022r.

Dnia 08.03.2022 na konto Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Iwoniczu, ul. Długa 1 wpłynęła kwota 53.341,00 zł. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, przekazane zgodnie z Pismem Wojewody Podkarpackiego z dnia 22.02.2022 znak: S.III.3111.21.2022 JKZ oraz Uchwałą Nr 644/2022 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28.02.2022. Środki winny zostać przeznaczone wyłącznie na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, tj. na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te placówki. Środki należy wykorzystać od dnia podpisania Umowy między Starostwem Krośnieńskim a Zgromadzeniem Sióstr Felicjanek tj. od 03.03.2022r do 31.12.2022r.

mother, son, bubbles-2935723.jpg

Skontaktuj się z nami

Zgromadzenie Sióstr Felicjanek

INFORMACJA
Z DNIA 23.08.2022r.

Dnia 18.08.2022 na konto Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Iwoniczu, ul. Długa 1 wpłynęła kwota 20.676,00 zł. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, przekazane zgodnie z Pismem Wojewody Podkarpackiego z dnia 18.07.2022 znak: S.III.3111.21.2022 JKZ oraz Uchwałą Nr 715/2022 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 03.08.2022. Środki winny zostać przeznaczone wyłącznie na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, tj. na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te placówki. Środki należy wykorzystać od dnia podpisania Umowy między Starostwem Krośnieńskim a Zgromadzeniem Sióstr Felicjanek tj. od 10.08.2022r do 23.12.2022r.

kite, play, family-1666816.jpg

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS- CoV-2 , wywołującego chorobę COVD-19 Zgromadzenie Sióstr Felicjanek, poszukuje wolontariuszy do pracy w prowadzonym Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu ul. Długa 1.Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu do tej pory służy 71 osobom niepełnosprawnym całodobowo obstawiając dyżury kadrą zatrudnioną. Może jednak pojawić się sytuacja, że zabraknie sił lub zdrowia naszej kadrze. Dlatego bardzo prosimy o zgłaszanie się wolontariuszy, którzy byliby gotowi wesprzeć nas w tej trudnej sprawie. Wolontariuszy przyjmujemy od dziś, aby przy naszej kadrze nabyli umiejętności posługi naszym mieszkańcom z niepełnosprawnością. Zgłoszenia wolontariatu proszę kierować email : dpsdiwonicz@pro.onet.pl lub telefonicznie: 13 43506 18, lub 603 985 070.

Starosta Powiatu Krośnieńskiego przekazał dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu, ul. Dluga 1 w kwocie 167.997,00 ( sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100). Okres realizacji zadania od 30.11.2022r do 31.12.2022r.