Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo (Sióstr Felicjanek) istnieje na terenie Województwa Podkarpackiego, w Powiecie Krośnieńskim, Gminie Iwonicz Zdrój, miejscowości Iwonicz. Na terenie Województwa Podkarpackiego istnieje 49 domów pomocy społecznej, w tym 7 domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Jednym z nich jest omawiany DPS dla Dzieci w Iwoniczu. Pozostałe są w Łące, w Starej Wsi, Lubaczowie, Wielkich Oczach, Tarnobrzegu i Lubzinie. DPS dla dzieci ma 80 miejsc i jest wpisany warunkowo do rejestru dps Wojewody Podkarpackiego. W powiecie krośnieńskim jest to jedyny dom tego typu.

baby, teddy bear, play-623417.jpg

Wspólnie dla Dzieci – Dom Pomocy Społecznej
w Iwoniczu

thumb, success, successful-328420.jpg

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu to bezpieczne miejsce, gdzie troskliwa opieka i wsparcie tworzą atmosferę, sprzyjającą rozwojowi i szczęśliwemu dzieciństwu każdego podopiecznego.

Położenie i historia DPS dla Dzieci w Iwoniczu.

Iwonicz to piękna, mająca kilka wieków wieś , której przedłużeniem jest Iwonicz Zdrój?.. W centrum tej wsi, przy drodze na Iwonicz Zdrój, około 500m od drogi Krosno ?Sanok, znajduje się posiadłość Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo. Od 1883r Siostry Felicjanki prowadziły tutaj szkołę i sierociniec. Od 1951r prowadzą DPS dla Dzieci. Od początku byli tu chłopcy z niesprawnością intelektualną i tak jest do chwili obecnej. W pobliżu jest DPS Konwentu Bonifratrów, Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum, Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich, Hufiec Pracy, zabytkowy pałacyk Załuskich w parku i zabytkowy Kościół Parafialny Wszystkich Świętych, Przychodnia NZOZ, Dom Ludowy, Straż Pożarna, sklep i apteka. Do Iwonicza Zdroju jest4 km, a do Krosna 12 km.

Obecna działalność DPS dla Dzieci w Iwoniczu.

Dom działa w oparciu o Umowę zawartą pomiędzy Zgromadzeniem Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo z siedzibą w Krakowie, ul. Smoleńsk 6 ( będącym organem prowadzącym) a Starostą Krośnieńskim. Wpisany do Rejestru DPS prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego pod nr 18/1/01 z dnia 27.08.2001r. Regon: 003891608-00180, NIP: 684-158-29-72,PKD:8531B. Mieści się w budynkach będących własnością Zgromadzenia na działce nr 2049/3 zapisanej w KW nr 6077-Iwonicz. Cała działalność jest zgodna ze Statutem Domu i ustawami o pomocy społecznej.

Nabór mieszkańców jest dokonywany zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Gdy niepełnosprawnemu intelektualnie dziecku nie może zapewnić całodobowej opieki rodzina, czy Dom Dziecka lub inna placówka opiekuńcza, to osoby zainteresowane składają wniosek do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu. OPS wybiera dps, który odpowiada stanowi zdrowia osoby ubiegającej się i wydaje decyzję kierującą, a następnie Powiat Krośnieński wydaje decyzję o umieszczeniu. (?Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej?? art. 59 ust.1 Ustawy o pomocy społecznej Dz.U.2007 nr 48 poz. 320)

Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu dla mieszkańców, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Organizacja , zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Mieszkańcy przebywają w pokojach dwu, trzy i czteroosobowych z wyposażeniem dostosowanym do potrzeb mieszkańca Posiłki mogą spożyć cztery razy dziennie w jadalni lub pokoju sypialnym. Karmieni są wszyscy, którzy tego potrzebują. Diety podawane są według wskazań lekarza. Istnieje także możliwość jednego dodatkowego posiłku, a oprócz tego podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę. Dom zapewnia także potrzebną odzież i obuwie dla mieszkańców i dba o czystość oraz estetykę tak zamieszkania jak i odzieży W zakresie opiekuńczym wychowawczynie, opiekunowie i pokojowe udzielają pomocy w ciągu 24 godzin w podstawowych czynnościach życiowych. W czynnościach pielęgnacyjnych wspomagają ich pielęgniarki, szczególnie przy niepełnosprawnych głęboko, ściśle leżących. Pielęgniarki wykonują wszystkie zabiegi pielęgniarskie, asystują lekarzom w czasie wizyt domowych, dozują leki według zaleceń lekarzy, pomagają w odczytywaniu potrzeb szczególnie tych, którzy mają znikomy kontakt z otoczeniem, towarzyszą im w transporcie do szpitala lub poradni. Pracownicy socjalni wspierają mieszkańców szczególnie w załatwianiu ich spraw osobistych w urzędach i respektowaniu należnych im praw. W zakresie wspomagającym działa szczególnie Zespół wychowawczo – terapeutyczno-opiekuńczy. W skład zespołu wchodzą: pracownicy socjalni, wychowawcy, opiekunowie, pielęgniarki, terapeuci, pokojowe. Wspomagają ich fachową wiedzą lekarze i nauczyciele oraz psycholog. Zespół ten ustala zakres indywidualnych potrzeb mieszkańca i zakres usług, który odnotowuje i kontroluje w indywidualnym planie wsparcia mieszkańca.

Mieszkańcy tego typu Domu nie są w stanie sami sobie zagospodarować czasu wolnego. Dlatego organizuje się dla nich zajęcia w ciągu dnia. Nauka szkolna i zajęcia rewalidacyjno wychowawcze są wkomponowane w plan dnia i realizowane w większości na terenie Domu. Prowadzą je nauczyciele z pobliskich szkół. Terapeuci prowadzą terapię muzyczną, plastyczną, kinezyterapię, hipoterapię. Integracyjny zespół teatralny Wzrastanie ( mieszkańcy domu i uczniowie szkoły podstawowej) przygotowują co roku nowy program i prezentują go na różnych przeglądach. Mieszkańcy lubią także bardzo spacery i zabawy w ogrodzie rekreacyjnym. Na miarę możliwości niektórzy pomagają w wykonywaniu różnych czynności w zajęciach świetlicowych i pracach domowych. Imprezy organizowane w domu, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, wycieczki i różnego rodzaju imprezy kulturalne i sportowe pełniej wprowadzają ich w życie społeczne i kulturalne. Więź rodzinną umacniają wizyty bliskich, możliwość pobytu w domu rodzinnym, kontakty telefoniczne i listowne oraz coroczny festyn rodzinny gromadzący wszystkich mających bliskie więzi z mieszkańcami. W Domu jest kaplica i mieszkańcy mają możliwość wychowania katolickiego i uczestnictwa w liturgii Kościoła. Wszystkie wysiłki wspomagające służą optymalnemu usprawnieniu fizycznemu i psychicznemu mieszkańców.