Tytuł projektu:
Dom Pomocy Społecznej w Iwoniczu ?
Szansa dla ciężko chorych dzieci?

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców domu i jest dla nich wielką szansą na lepsze życie. Ich niepełnosprawność i choroba powoduje, że rzadko opuszczają teren domu. Potrzebują oni ogrodu oddalonego od ulicy, bezpiecznie zamkniętego z odpowiednio przystosowanymi alejkami, altankami, placem zabaw, fontanną, basenem, bogactwem zieleni i kwiatów, grilem i łazienką ogrodową. Projekt jest adresowany do chorych i potrzebujących aby mogli częściej się uśmiechać i oddychać zdrowym iwonickim powietrzem.

Wnioskodawca projektu:

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Iwoniczu

Cele ogólne projektu:

1. Poprawa bezpieczeństwa dzieci głęboko upośledzonych i rozwój infrastruktury pomocy społecznej
2. poprawa wydajności energetycznej budynków DPS dla Dzieci w Iwoniczu

Cele bezpośrednie:

1.Prace budowlane przy budynku DPS na zewnątrz w zakresie termomodernizacji:

  • modernizacji dachu,
  • wymiana okien,
  • wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych,
  • przebudowa kanalizacji przeciwdeszczowej,
  • instalacja kolektorów słonecznych

2. Prace budowlane związane z poprawą bezpieczeństwa:

  • wykonanie schodów ewakuacyjnych,
  • zagospodarowanie otoczenia i stworzenie bezpiecznych ciągów dla osób niepełnosprawnych,
  • bezpiecznych miejsc odpoczynku i relaksu

3. Poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie nowej infrastruktury otoczenia i nowych form wypoczynku osób głęboko upośledzonych na otwartej przestrzeni.

Lokalizacja projektu:

Województwo Podkarpackie, Powiat Krośnieński, Gmina Iwonicz Zdrój, Sołectwo i Parafia Iwonicz

Koszt realizacji projektu:

koszt całkowity: 1 789 031,45 PLN

koszt kwalifikowany: 1 726 521,45 PLN

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych: 1 208 565,01 PLN

Dofinansowanie:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007 – 2013; Oś priorytetowa 5 “Infrastruktura publiczna”; działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat B

Okres realizacji projektu:

11 lipiec 2008r. – 30 wrzesień 2011r.